یادداشت‌های پاک‌نویس شده‌ی من

یادداشت‌های پاک‌نویس شده‌ی من

موضوع: قسم

قسم

و قسم به قنوت نمازم … آنگاه که نام تو بر زبانم جاری میشود …  

قسم

و قسم به لحظه ی تولد یک عشق …  

قسم

و قسم به سپیده دم، آنگاه که با صدای سرفه های تو اذان میگویند …  

قسم

و قسم به سرفه های خشکت که یادآور ۶۰ سال درد و رنج و بغض تو اند …  

قسم

و قسم به اشکهایت که نیمه شب به آرامی میچکند …