سجده کنید بر عشقی که سرآغاز و سرانجامش اوست

توسط: وحید

و لحظه‌ای که فرمود «نَفَختُ فیهِ مِن روحی»، درست در آن لحظه، عشق پدید آمد…

پس ای فرشتگان «فَقَعُوا لَهُ ساجِدین»…

سجده کنید بر عشقی که سرآغاز و سرانجام‌ش اوست …