عاشقانه‌ترین

توسط: وحید

فرمود: «مَن طَلَبنی وَجَدنی و مَن وَجَدنی عَرَفَنی و مَن عَرَفَنی اَحَبَّنی وَ مَن اَحَبَّنی عَشَقَنی و مَن عَشَقَنی عَشَقتُهُ وَ مَن عَشَقتُهُ قَتَلتُهُ وَ مَن قَتَلتُهُ فَعَلَیَّ دیَتُهُ وَ مَن عَلَیَّ دیَتُهُ فَاَنا دیَتُه»

«هرکه مرا بخواهد، می‌جویدم و هرکه مرا یافت، می‌شناسدم وهرکه مرا شناخت، دوست‌م می‌دارد و هر که دوست‌م داشت، عاشق‌م می شود و هرکه عاشق‌م شود، من عاشق‌ش می‌شوم و هر که را من عاشق‌ش شوم، می‌کُشم و هرکه را من بکُشم، خون‌بهایش بر من است و هر که خون‌بهایش بر من باشد، پس من خود خونبهای او هستم»…