کنفوسیوس‌نما

توسط: وحید

بشر دو پا، بدبختی هاش از وقتی شروع شد که «توجیه» کردن رو یاد گرفت.