سوء تفاهم

توسط: وحید

سوء تفاهم‌های زیادی تو زندگی آدم پیش میاد،حتی گاهی به اسم «عشق». جدی نگیریدشون. بر طرف می‌شن.