ای کسانی که ایمان آوردید … ۲

توسط: وحید

ای کسانی که ایمان آوردید، متانت خود را بعد از پایان رابطه ها حفظ کنید…