غروب…

توسط: وحید

هزار مرتبه آتش شدم نشد که غروبی، ز خیمه های به آتش کشیده‌ی تو بگویم…