قسم

توسط: وحید

و قسم به قنوت نمازم … آنگاه که نام تو بر زبانم جاری میشود …