قسم

توسط: وحید

و قسم به سرفه های خشکت که یادآور ۶۰ سال درد و رنج و بغض تو اند …