من بچه‌ی آخرم

بچه‌ی آخر خانواده بودن سخت است، مخصوصن وقتی که پدرت با تو ۵۰ سال فاصله‌ی سنی داشته باشد و در یک خانواده‌ی ۷ نفره بزرگ شده باشی. خیلی‌ها می‌گویند بچه‌ی آخر خانواده بودن خوب است، عزیز کرده می‌شوی، نازت را می‌کشند، لوست می‌کنند، حرفت خریدار دارد اما … اما کسی نمی‌داند چند سال بعد، وقتی […]