سه ماه دلی

سه ماه … این را بارها زیر لب زمزمه میکنم٬ از خودم میپرسم: میدانی سه ماه یعنی چقدر؟ چند روز؟ چند ساعت؟ چند دقیقه؟ مثل بچه ها با انگشت های دست میشود حساب کرد؟ حساب کردم٬ نشد٬ نمیتوانم٬ اصلن مقیاس ها فرق میکند٬ اصلن سه ماهی که گذشته است سه ماه تقویمی نبود٬ سه ماهِ نوری […]