آکادمی یا عَکَدمی از زاویه‌ای دیگر

حدود دو سه سال است که یک همچین روزهایی تایم‌لاین توویتر و هوم‌پیج فرندفید و بقیه جوامع مجازی پر می‌شود از صحبت‌ها و نظرات در مورد گوگوش و آکادمی گوگوش که از شبکه‌ی من و تو پخش می‌شود. دوستانم درست مانند مواقعی که فوتبال می‌بینیم و گزارش آن را توویت می‌کنیم، اتفاقات آکادمی را گزارش می‌کنند. این مساله برای من و امثال من که در […]