عرش تا فرش

مرد وقتی فوت کرد، ارثش بین زن و پسرش تقسیم شد. پسر مادر را پیش خودش برد تا از او نگهداری کند. مادر خوشحال بود که سایه‌ی سری دارد اما پسر تمام حواسش به مال و دارایی مادر بود. وقتی تمام دارایی مادر را خرج کرد، دیگر محلش نگذاشت. عروس، مادر شوهر را به خانه […]